در این مطلب به بررسی نظریه ولایت فقیه و تفسیر ایدئولوژیک از تاریخ می پردازیم

بسیاری از علاقه مندان و خوانندگان مطالب این مجله،  در این باره نظراتی داشته اند که عنوان خواهد شد.

انقلاب اسلامی و بسط مدرنیته در ایران- قسمت نهم

نقد نظریه ولایت فقیه - قسمت چهارم

 

الف- ضرورت نقادی نظریه ولایت فقیه

ب- بررسی چگونگی برخورد اولیا و انبیا با مسأله حکومت

الف- ضرورت نقد نظریه ولایت فقیه